Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Limadec s.r.o., so sídlom: Jenisejská 1409/20, IČO: 52739694, DIČ: 2121132057, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo 47708/V (ďalej aj ako „súťaž“) Prevádzka: LuLu papiernictvo, Gudernova 3, 04011, Košice, 1.poschodie (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Meno a priezvisko/ Obchodné meno:Limadec s.r.o.
Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania:Jenisejská 20, 04012, Košice
Prevádzka:LuLu papiernictvo Gudernova 3, 04011, Košice
Dátum narodenia / IČO:52739694
Zapísaný v registri:Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu v registri:oddiel: SRO Vložka:47708/V
DIČ:2121132057
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

1. Účelom súťaže je „Propagácia novo otvorenej predajne“.

2. Predmetom súťaže je „Nákup tovaru v predajni LuLu papiernictvo  v minimálnej hodnote 10€“

3. Počet nákupov a účasť v súťaži nie je limitovaná.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

1. Súťaž trvá odo dňa 02.08.2021 od 09:00 hod. do dňa 31.08.2021 do 17:00 hod.. Najneskôr do dňa 31.08.2021 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu nakúpi akýkoľvek tovar v prevádzke LuLu papiernictvo v minimálnej hodnote nákupu 10€, a vypíše svoje osobné údaje a to Meno Priezvisko, telefóne číslo, e-mail. Na formulár ktorý mu vydá personál predajne a ten následne vhodí do zapečatenej krabičky. Čím viac nákupov tým väčšia šanca na výhru.

4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu

7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu:

  • Nákup výrobkov v hodnote 15€ (ďalej len „hlavná cena“),

2. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

1. Žrebovanie súťažiaceho, ktorí splnil všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrá cenu (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 07.09.2021.

2. Výherca sa musí preukázať bločkom z nákupu v predajni vyhlasovateľa súťaže v minimálnej hodnote 10€.

2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykoná vyhlasovateľ súťaže.

3. Vyžrebovaní bude jeden výherca. Každý súťažiaci môže byť zaradený do žrebovania o ceny aj viac krát.

4. Vyžrebovaní budú aj jeden náhradník pre prípad, že vyžrebovaní výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.

5. Vyžrebovaní výherca bude kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie ceny sa uskutoční v prevádzke LuLu papiernictvo Gudernova 3, Košice, 1. poschodie a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

7. Ak hodnota hlavnej výhry  presiahne 15€ je výherca povinný rozdiel v cene uhradiť vyhlasovateľovi súťaže.

8. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.

4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

V Košiciach dňa 31.07.2021

_____________________

         Limadec s.r.o.

Lukáš Poštrk – Konateľ