I.     

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.Tento reklamačný poriadok (ďalej aj ako „RP“) je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Limadec s.r.o. so sídlom Jenisejská 20, 04012, Košice, IČO: 52739694, DIČ: 2121132057, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 47708/V, Prevádzka – LuLu papiernictvo, Gudernova 3, 040 11, Košice

1.2. Tento RP upravuje práva kupujúcich a povinnosti predávajúceho v súvislosti s reklamáciu chýb tovaru kúpeného kupujúcim od predávajúceho.

1.3 Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.

1.4 Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za chyby tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v priebehu záručnej doby. 

II.  

VRÁTENIE TOVARU A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

2.1. Záručná doba pre spotrebiteľov predstavuje u všetkých tovarov (pokiaľ nie je v záručnom liste, alebo doklade o kúpe tovaru uvedené ináč) štandardne 24 mesiacov, pokiaľ výrobca nestanoví inú záručnú dobu, a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

2.3. Ak ide o kupujúceho – spotrebiteľa, sú nároky z chýb tovaru upravené nasledujúcim spôsobom:

 • (a) Ak ide o chybu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto chyba bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu tovaru bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • (b) Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo, ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu predmetnej súčasti tovaru, za podmienky, že tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
 • (c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť poškodený tovar za bezchybný, za podmienky, že to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • (d) Ak ide o chybu tovaru, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol kupujúci tovar riadne užívať ako keby tovar chybu nemal, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak sa síce jedná o odstrániteľnú chybu tovaru, ak však ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave tovaru alebo pre väčší počet chýb tovaru tovar riadne užívať.
 • (e) Ak ide o iné neodstrániteľné chyby tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 • (f) Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má chybu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

2.4. Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho, a ak vznikla chyba alebo poškodenie:

 • (a) preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním používateľa
 • (b) ak chyba vznikla bežným opotrebením
 • (c) pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
 • (d) pri živelných katastrofách

2.6. Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

 • (a) že sa vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru
 • (b) že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru v spoločnosti Limadec s.r.o. prevádzka LuLu papiernictvo, Gudernová 3, 040 11, Košice 

III.          

REKLAMÁCIE A REKLAMAČNÉ KONANIE

3.1. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť na prevádzke LuLu papiernictvo, Gudernová 3, 04011 Košice. Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky.

3.2. Kupujúci, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

3.3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie (napr. vo forme reklamačného listu).

3.4. Vybavenie reklamácie je najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

3.5. Ak kupujúci reklamáciu chyby tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od jeho kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

3.6. Ak kupujúci reklamáciu chyby tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od jeho kúpy a predávajúci ju zamietol, uvedie predávajúci v doklade o vybavení reklamácie, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľov, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za chybu tovaru, môže reklamáciu chyby tovaru uplatniť znova (počas vykonávania odborného posúdenia neplynie záručná doba). Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

3.7. Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.8. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný spôsobom, ktorý uviedol pri uplatnení reklamácie.

3.9. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

3.10. Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

3.11. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie či pri preplatení dobropisu je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť.