INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

( ďalej aj ako „zásady OOÚ“)

Podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“)

PREVÁDZKOVATEĽ

Obchodné meno: Limedec s.r.o.

Sídlo: Jenisejská 1409/20, 040 12 Košice

IČO: 52736994

Zapísaný na Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 47708/V

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Kontaktná osoba: Lukáš Poštrk

         00911870423                     elektro@limadec.sk             Jenisejská 1409/20, 040 12 Košice

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Znamená právo od kompetentnej osoby získať potvrdenie o tom, či dochádza k spracovávaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatňuje/uplatnila. Znamená právo od kompetentnej osoby získať prístup k týmto údajom.

Každá dotknutá osoba má právo a nárok na prístup k informáciám a to o:

 • Účeloch spracovávania
 • Kategórii dotknutých osobných údajov
 • O dobe spracovávania a uchovávania
 • O okruhu príjemcoch
 • O postupe v každom automatickom spracovávaní, prípadne následkoch takéhoto spracovávania
 • A iné ( čl. 15 Nariadenia)

Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané, dostupné opatrenia slúžiace k overeniu totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom a to najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracovávajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ tieto údaje prevádzkovateľ spracováva, na základe žiadosti vystaví kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Prvá kópia a jej vystavenie je bezplatné. Akékoľvek ďalšie kópie o ktoré osoba žiada prevádzkovateľ spoplatní, teda bude za ne účtovať poplatok zodpovedajúci iba administratívnym nákladom, ktoré mu vzniknú vystavením kópie. Pokiaľ osoba žiada o informácie prostredníctvom elektronických prostriedkov, poskytnú sa jej v bežne používanej elektronickej podobe napríklad prostredníctvom emailu ak nepožiada o iný spôsob.

 • Právo na presnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby osobné údaje ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo  dotknutej osoby alebo na základe zmlúv a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 • Právo na obmedzenie spracovávania     

Predstavuje možnosť uplatniť si toto právo, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracovávania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie

 • Právo namietať

Právo dotknutej osoby kedykoľvek namietať voči spracovávaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Namietať spracovávanie jej osobných údajov môže na základe:

– právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo  právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa

– spracovávania osobných údajov na účely priameho marketingu

– spracovávania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely

V primeranom čase doručenú námietku posúdime. V takomto a v tomto prípade z našej strany nesmie ďalej dochádzať k spracovávaniu osobných údajov. Teda tieto osobné údaje nesmieme ďalej spracovávať ak nedôjde k preukázaniu že osobné údaje spracovávame z dôvodu nevyhnutných oprávnených záujmov, ktoré neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 • Právo na opravu

Pokiaľ o Vás ako prevádzkovateľ evidujeme nesprávne osobné údaje máte právo na opravu. Zároveň máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ako prevádzkovateľ vykonáme opravu, poprípade doplnenie osobných údajov a to bez zbytočného odkladu po tom čo nás ako dotknutá osoba požiadate.

 • Právo podať návrh na začatie konania

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ máte pocit a domnievate sa, že došlo k porušeniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov

 • Právo na výmaz

Právo na takzvané „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby. Vzhľadom na svoju povahu, ako aj závažnosť je však toto právo dotknutej osoby v istej miere obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. po uplatnení tohto práva dotknutou osobou prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje  a to ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov:

 • Osobné údaje už pre účely na ktoré sa získali, alebo inak spracovávali nie sú potrebné
 • Dôjde dotknutou osobou k odvolaniu súhlasu na základe ktorého sa spracovávanie vykonáva
 • Osobné údaje sa spracovávajú nezákonne
 • Dotknutá osoba namieta voči spracovávaniu osobných údajov
 • Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná
 • Osobné údaje sa získali v súvislosti s ponuku služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov

Dotknutá osoba nemá a nebude mať právo na výmaz osobných údajov a to za predpokladu, že ich spracovávanie je potrebné na:

 • Splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
 • Uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie
 • Účely archivácie vo verejnom záujme, na účely historického alebo vedeckého výskumu, či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo sťaží závažným spôsobom dosiahnutie cieľov takéhoto spracovávania
 • Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia
 • Preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právnych nárokov

Prevádzkovateľ výmaz osobných údajov dotknutých osôb vykoná na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu, ihneď po tom čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

     Účelom spracovávania osobných údajov je dôvod, pre ktorý osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracováva v informačných systémoch a to na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracovávanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkretizovaným teda konkrétne určeným, výslovne uvedeným a oprávneným účelom. V rámci záujmu zachovania transparentnosti ako aj zabezpečenia prehľadnosti uvedených informácií sú jednotlivé právne základy a účely spracovávania osobných údajov uvedené samostatne a to v závere týchto zásad OOÚ. V závere týchto zásad sú tieto právne základy a účely spracovávania osobných údajov rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov.

     Z dôvodu, teda za účelom maximalizácie ochrany Vašich osobných údajov sme ako prevádzkovateľ dospeli k prijatiu primeraných organizačných, personálnych ako aj technických opatrení. Naším hlavným cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, poprípade znížiť riziko zneužitia, úniku, zverejnenia alebo akéhokoľvek iného použitia Vašich osobných údajov.

     V prípade ak by nastala situácia, skutočnosť, ktorá povedie pravdepodobne k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne informovaná a kontaktovaná ( článok 34 Nariadenia ).

     V záujme zachovania zásad spracovávania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ale aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, od Vás požadujeme ako od osoby dotknutej iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracovávania. Dovoľujeme si Vás ale upozorniť, že v prípade ak neposkytnutie týchto osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Účely spracovávania, právny základ, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania, kategórie príjemcov, informácie o uskutočňovaní cezhraničného prenosu, informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov nasledovne:

 1. MZDOVÁ A PERSONÁLNA AGENDA /IS1/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu
NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMUPersonálna a mzdová agenda agenta zamestnancov /IS1/
Účel spracovávania osobných údajovPlnenie povinností zamestnávateľa vyplývajúcich a súvisiacich s pracovným pomerom, ale aj obdobným vzťahom (jednotlivé dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) a to aj vrátane predzmluvných vzťahov a to najmä nie však výlučne – výber zamestnancov a nábor -Plnenie povinností zamestnávateľa vyplývajúcich a súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom ako aj obdobným vzťahom – Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni – Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni – Plnenie povinností zamestnávateľa z oblasti daňových povinností      zamestnávateľa – plnenie povinností zamestnávateľa a to na úseku BOZP – plnenie povinností zamestnávateľa na úseku ochrany pred požiarmi – plnenie povinností zamestnávateľa na úseku pracovnej zdravotnej služby – mzdová agenda a politika zamestnávateľa – evidovanie dochádzky zamestnancov v dochádzkovej knihe a to na základe jednotlivých individuálnych zápisov príchodu, alebo odchodu do práce ( poprípade opustenia pracoviska počas prestávky a pod. )

IS. Právny základ

(účelu spracovávania osobných údajov )

Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( ďalej ako školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon . 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Výber zamestnancovZákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Evidencia osobných údajov neúspešných uchádzačov o zamestnanie a to za účelom ich pozvania na iné výberové konanie na základe predchádzjúceho súhlasu  
Plnenie povinností zamestnávateľa vyplývajúcich a súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom ako aj obdobným vzťahomZákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov   Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov   Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovniZákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Plnenie povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovniZákon č. 461/2003 Z.  z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov   Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov   Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   Zákon NR SR č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov   Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a oo zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Plnenie daňových povinnostíZákon 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov   Zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok )  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Branná povinnosťZákon 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Evidencia zdravotných posudkov zamestnancov o ich spôsobilosti na prácuZákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   Oprávnený záujem zamestnávateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, pričom hlavný záujem zamestnávateľa je prideľovať prácu zamestnancovi druhu a rozsahu korešpondujúceho zdravotnému stavu zamestnanca, ako aj predchádzanie vzniku chorôb z povolania a umožniť prispôsobenie pracovných podmienok zdravotnému stavu zamestnanca
Mzdová politika zamestnávateľa Ide o spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnania, zamestnancov, rodinných príslušníkov zamestnancov a bývalých zamestnancov na personálne a mzdové účely, najmä: -organizovanie a vyhodnocovanie výborového procesu nových zamestnancov    -Zákon č. 311/2001 . z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov   -Zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene doplnení niektorých zákonov   -Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov   -Zákon č. 553/2003 Z. z, o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   -Zákon č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení o zmene  doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   -Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

-Zákon 595/2003 Z. z. o dani z dani z príjmov v znení neskorších predpisov   -Zákon č.43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

-Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonov č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Lehoty na vymazanie osobných údajov ( lehoty sa uvádzajú po skončení pracovného pomeru)Osobné spisy zamestnancov (Manažérska zmluva, Zmluvy o výkone funkcie, Pracovná zmluva vrátane dodatkov, Preberacie protokoly, Hodnotenia zamestnancov, Menovacie listy, Osvedčenia, Žiadosti zamestnancov, Výpis z RT, Pracovné úrazy zamestnancov)70 rokov
Výplatné listiny, Evidencia dochádzky, Priepustky, Dovolenky, Rôzne podklady ku mzdám a odmenám5 rokov
Záznamy o školení zamestnancov, BOZP dokumentácia10 rokov
Mzdové listy a údaje z nich potrebné pre dôchodkové zabezpečenie a nemocenské poistenie, Výkazy a prehľady miezd  50 rokov
Kategórie dotknutých osôbuchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

IS. Kategórie osobných údajov

Personálna a mzdová agenda zamestnancovmeno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia,podpis, číslo dokladu totožnosti,rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo,trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie prídavkov na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia  a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného dôchodku,údaje o pracovnej neschopnosti,údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje z dokladu o bezúhonnosti,údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách,údaje uvedené v životopise.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci1.    Dokumentácia a ochrana zdravia pri práci a ochrana
pred požiarmi (napr. vstupné školenia a pod.) obsahuje: meno, priezvisko, titul,             pracovné zaradenie. 2. Pre registrované pracovné úrazy sa spisuje „Záznam o registrovanom pracovnom úraze“ a „Oznámenie o poistnej udalosti“ podľa predtlače uvedenej v osobitnom predpise, resp. podľa oficiálneho tlačiva Sociálnej poisťovne, ktorý obsahuje: meno a priezvisko, titul,adresa, bydlisko,dátum narodenia, pracovné zaradenie, funkcia,lekárska správa, zdravotnícky posudok, doplňujúce identifikačné údaje (napr.: pracovný úraz a pod.)
Pracovná zdravotná službameno, priezvisko, titul,dátum a miesto narodenia,rodné číslo, adresa, bydlisko,pracovné zaradenie, zdravotná dokumentácia, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, o liečbe a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdrav. stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o epidemiologicky závažných skutočnostiach. Prijímanie znevýhodnených uchádzačov: – údaje o ZŤP – údaje o zdravotnej spôsobilosti ( spôsobilý /nespôsobilý na prácu v rámci vstupnej zdravotnej prehliadky

                   2. ÚČTOVNO-EKONOMICKA AGENDA /IS2/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu
Názov ISÚčtovno- ekonomický /IS2/
Účel spracúvania osobných údajovÚčelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk  s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.
Právny základZákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,   Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,   Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,   Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,   Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,   Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,   Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,   Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,   Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie osobných údajov–     meno, priezvisko, titul, –     adresa trvalého pobytu, –     dátum narodenia, –     druh a číslo dokladu totožnosti, –     adresa prechodného pobytu, –     telefónne číslo, –     e-mailová adresa, –     podpis, –    číslo bankového účtu fyzickej osoby.  
Kategórie príjemcovPríslušné daňové úrady, Finančné riaditeľstvo a iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, sprostredkovateľ na spracovanie účtovníctva, sprostredkovateľ na spracúvanie personálnej agendy, sprostredkovateľ na spracúvanie mzdovej agendy, sprostredkovateľ – technik BOZP, PO, technik IT sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby, , advokát, poverení zamestnanci
Lehoty na vymazanie údajovpokladňa10 rokov
faktúry10 rokov
Interné doklady10 rokov
Bankové výpisy10 rokov
Vymáhanie pohľadávok5 rokov
Účtovné závierky10 rokov
Kategórie dotknutých osôbfyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov
Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajovNeuskutočňuje sa

a

4. VYMÁHANIE POHĽADÁVOK/IS4/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu
 •  

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov je v rámci tejto agendy zabezpečenie svojich nárokov z neuhradených záväzkov dlžníkov – t.j. vymáhanie pohľadávok od dlžníkov. Do tejto agendy spadá spracúvanie osobných údajov za účelom uspokojenia veriteľa (t.j. prevádzkovateľa) v plnej výške od zasielania urgencií, výziev,  podania návrhu na príslušný súd SR alebo rozhodcovský súd, vymáhanie právoplatného rozhodnutia podaním návrhu na výkon exekúcie exekútorovi, prihlásenie pohľadávky do konkurzu alebo reštrukturalizácie a ďalšie kroky spojené s uplatnením nároku na úhradu dlžnej sumy.

Názov ISVymáhanie pohľadávok
Právny základZákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, Zákon č. 71/1967 Správny poriadok, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zákon č. 586/2003 Z.z.  o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení  
Kategórie príjemcovAdvokát / právny zástupca, zamestnanci prevádzkovateľa dlžník a jeho právny zástupca intervenient a iné osoby zúčastnené v spore súdne orgány exekútorské úrady orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci
Kategórie dotknutých osôbDlžníci prevádzkovateľa  
Kategórie osobných údajovmeno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, dátum narodenia alebo iný identifikačný  údaj, kontaktné údaje  
Lehoty na vymazanie osobných údajov3 roky  až 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom  
Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajovNeuskutočňuje sa

5. PRÁVNE VZŤAHY /IS5/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

ÚČEL spracúvania:

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je zabezpečenie vedenia právnej agendy (napr. prvostupňové konanie, vybavovanie opravných prostriedkov, vybavovanie súdnych sporov, zastupovanie v právnych veciach, uplatňovanie rozhodnutí o náhradách škôd, vymáhanie náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie opatrení s organizačno-právnym dosahom, atď.).

Účelom spracúvania osobných údajov je v rámci tejto agendy aj  zabezpečenie svojich nárokov z neuhradených záväzkov dlžníkov – t.j. vymáhanie pohľadávok od dlžníkov. Do tejto agendy spadá spracúvanie osobných údajov za účelom uspokojenia veriteľa (t.j. prevádzkovateľa) v plnej výške od zasielania urgencií, výziev,  podania návrhu na príslušný súd SR alebo rozhodcovský súd, vymáhanie právoplatného rozhodnutia podaním návrhu na výkon exekúcie exekútorovi, prihlásenie pohľadávky do konkurzu alebo reštrukturalizácie a ďalšie kroky spojené s uplatnením nároku na úhradu dlžnej sumy.

Názov ISPrávne vzťahy /IS5/
Právny základZákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, Zákon č. 71/1967 Správny poriadok, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zákon č. 586/2003 Z.z.  o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení
Kategórie príjemcovsúdne orgányexekútorské úradyorgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,advokátdlžník a jeho právny zástupcaintervenient a iné osoby zúčastnené v konaní poverení zamestnanci advokát, kt. Je oprávnenou osobou pre partnera verejného sektora (RPVS)
Kategórie dotknutých osôbzamestnanci prevádzkovateľa IS, dlžníci, protistrany v sporoch, -konečný užívatelia výhod ( skratka KUV)iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania.
Lehoty na vymazanie osobných údajov3 až 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu alebo podľa registratúrneho poriadku
Kategórie osobných údajovmeno, priezvisko, titul, adresa, bydlisko,dátum narodenia,  číslo občianskeho preukazu,  u cudzincov povolenie na pobyt a číslo pasu,telefónne číslo, e-mailová adresa. KUV: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, druh a číslo dokladu totožnosti; u fyzickej osoby-podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie  
Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajovNeuskutočňuje sa

6. ZMLUVNÉ VZŤAHY /IS6/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

ÚČEL spracúvania: Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, obstarávanie právnych záležitostí, skúmanie a pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv.

 Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod. 

Názov ISZmluvné vzťahy /IS6/
Právny základZákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.  
Kategórie dotknutých osôbzmluvná strana – fyzická osoba
Kategórie osobných údajov  Titul –     Meno –     Priezvisko –     Dátum narodenia –     Rodné číslo –     Telefónne číslo –     Mailová adresa –     Číslo občianskeho preukazu –     EVČ –     Cena –              Číslo účtu  
Lehoty na vymazanie osobných údajovPoistné udalosti10 rokov
Evidencia významných zmlúv – Zmluvy s mestami, zmluvy k nehnuteľnostiam  10 rokov
Evidencia ostatných zmlúv (Centrálne výbery, Dodávateľské, Odberateľské, Poradenské zmluvy , Poistné zmluvy, Leasingové zmluvy, Investície, Úverové zmluvy, Nájmy a pod.)  10 rokov
Kategórie príjemcovOrgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správyna základe a podľa príslušných právnych predpisov           
poisťovneZákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
bankyZákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov
Slovenská pošta a kuriérske spoločnostiZákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov
dodávateliaZmluvný základ
Súdy, orgány činné v trestnom konaníZákony č. 160/2015 Z.z. civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, č. 161/2015 Z.z. civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov,  č. 162/2015 Z.z. správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a zákon č.301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Audítor účtovnej závierkyZákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  v znení neskorších predpisov
Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajovNeuskutočňuje sa

7. ZMLUVNÉ VZŤAHY-KLIENTI FO /IS7/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

Účel spracúvania osobných údajov: V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov pri objednávke služieb alebo tovarov  (elektroinštalácie) poskytovaných prevádzkovateľom na základe objednávky (telefonickej, e-mailovej, ústnej)

Názov ISZmluvné vzťahy – klienti FO /IS7/
Právny základZmluvný vzťah  medzi prevádzkovateľom a zákazníkom založený potvrdenou objednávkou alebo zmluvou v rámci predmetu podnikania prevádzkovateľa,   povolený Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a  súvisiacimi právnymi predpismi. /Čl. 6 ods. 1 písm. b)/ Spracovanie osobných údajov Fyzickej osoby – zákazníka je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu, ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba – zákazník…. Alebo: Bez právneho základu
Kategórie príjemcovorgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,  poverení zamestnanci
Kategórie dotknutých osôbfyzické osoby – klienti
Kategórie osobných údajovmeno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail.  
Lehoty na vymazanie osobných údajovEvidencia klientov (faktúry, objednávky, reklamácie)5-10 rokov
Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajovNeuskutočňuje sa

8. EVIDENCIA SZČO /IS8/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

Názov ISEvidencia SZČO /IS8/
Právny základZmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a  súvisiacimi právnymi predpismi.
Kategórie príjemcov osobných údajovorgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci
Kategórie dotknutých osôbodberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba
Kategórie osobných údajovmeno, priezvisko, titul,adresa, bydlisko,dátum narodenia, banka – číslo účtu, kontaktné údaje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy
Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajovNeuskutočňuje sa

9. EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV /IS9/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov,  zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Názov ISEvidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov /IS9/
Právny základOprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontaktov v rámci bezporuchového plynutia obchodných vzťahov, ako aj uplatnenie § 78 od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcovpoverení zamestnanci
Kategórie dotknutých osôbfyzická osoba – zástupca / zamestnanec dodávateľa, odberateľa
Kategórie osobných údajovmeno, priezvisko, titul,údaje o zamestnávateľovipracovné, funkčné alebo služobné zaradenie,osobné číslo zamestnanca, telefonický kontakt,e-mailová adresa
Lehoty na vymazanie osobných údajovDo 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov
Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajovNeuskutočňuje sa

10. UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB /IS10/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Názov ISUplatňovanie práv dotknutých osôb /IS10/
Právny základČl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Kategórie príjemcovorgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci
Kategórie dotknutých osôbfyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti
na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva
Kategórie osobných údajovtitul, meno a priezvisko,adresa, bydlisko,kontaktné údaje,údaje z príslušného informačného systému, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka, ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti o uplatnenie práv-
Lehoty na vymazanie osobných údajov1 rok odo dňa vybavenia žiadosti
Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajovNeuskutočňuje sa

11.EVIDENCIA SPOLOČNÍKOV SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM /IS11/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie zoznamu – evidencie spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným.

Názov ISEvidencia spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným /IS11/
Právny základ§118 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov „Spoločnosť vedie zoznam spoločníkov, do ktorého sa zapisuje meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby spoločníka alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby spoločníka s uvedením výšky vkladu a rozsahu jeho splatenia. V prípade zahraničnej právnickej osoby sa identifikačné číslo uvádza, ak je pridelené; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza jej dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Každý spoločník má právo nahliadať do zoznamu spoločníkov; spoločnosť je povinná na žiadosť spoločníka vydať mu výpis zo zoznamu spoločníkov.“
Kategórie príjemcovsúdne orgányexekútorské úradyorgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,advokátspoločníci a štatutárne orgány s.r.o. poverení zamestnanci
Kategórie dotknutých osôbSpoločník spoločnosti Bývalý spoločník spoločnosti  
Kategórie osobných údajovmeno, priezvisko, titulbydlisko  rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené
Lehoty na vymazanie osobných údajov4 roky odo dňa ukončenia účasti spoločníka v spoločnosti
Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajovNeuskutočňuje sa

12. SPRÁVA REGISTRATÚRY /IS12/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

Názov ISSpráva registratúry /IS12/
Právny základZákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Kategórie príjemcovorgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci
Lehoty na vymazanie osobných údajovregistratúra10 rokov
Korešpondencia -nezahrnutá v iných položkách5 rokov
Kategórie dotknutých osôbdotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom
Kategórie osobných údajovosobné údaje zo všetkých účelov spracúvania vymedzených prevádzkovateľom
Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajovNeuskutočňuje sa

13. EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ /IS13/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje v danej agende sa spracúvajú za účelom vybavenia priebehu reklamácie, vzhľadom na zákonné právo klienta, ak prevádzkovateľ klientovi dodal tovar alebo službu. V rámci účelu sa jednotlivé reklamácie zaznamenávajú do evidencie, tzv. knihy reklamácií. Následne po zaznamenaní sa reklamácia vybavuje v stanovených lehotách.

Názov ISEvidencia reklamácií /IS13/
Právny základPlnenie zákonných povinností  prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov najmä: Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.
Kategórie príjemcovzamestnanci prevádzkovateľa orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci
Kategórie dotknutých osôbZákazník prevádzkovateľa uplatňujúci si svoje právo na reklamáciu  
Kategórie osobných údajovmeno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, kontaktné údaje, číslo účtu
Lehoty na vymazanie osobných údajov5 rokov
Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajovNeuskutočňuje sa

14. EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE /IS14/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

Účel spracúvania osobných údajov:  Účelom vedenia danej databázy a to uchádzačov o zamestnanie, ktorý zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania prevádzkovateľovi, na báze dobrovoľnosti, alebo na základe výberového konania ako aj bez vypísaného a vyhláseného výberového konania so zámerom možného kontaktu o vyhlásenom výberovom konaní do budúcna v prípade, ak prevádzkovateľ nemá momentálne vhodné voľné pracovné miesto, alebo ak ho prevádzkovateľ obsadil iným uchádzačom.

Názov ISEvidencia uchádzačov o zamestnanie /IS14/
Právny základSúhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcovpoverení zamestnanci IT správca
Kategórie dotknutých osôbfyzické osoby – Uchádzač o zamestnanie
Kategórie osobných údajovÚdaje uvedené v životopise, motivačnom liste a ďalších požadovaných dokumentoch potvrdzujúcich požadovanú kvalifikáciu, najmä meno, priezvisko, rodné meno, titul, vzdelanie, pracovná prax, zamestnanie, pracovné zaradenie, funkcia, priebeh predchádzajúcich zamestnaní, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, predchádzajúci pobyt, rodinný stav, kontakt – telefonický, e-mail,  číslo OP, resp. cestovného dokladu, iné identifikačné údaje, výpis z registra trestov, osvedčenie o získanom vzdelaní v odbore -fotografia uchádzača o zamestnanie
Lehoty na vymazanie osobných údajov1 rok odo dňa zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania Bezodkladne po jeho odvolaníLehota podľa súhlasu
Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajovNeuskutočňuje sa

15. Evidencia zdravotných posudkov zamestnancov o ich spôsobilosti na prácu – Lekárske potvrdenie /IS15/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

ÚČEL spracúvania: V rámci predmetnej agendy účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinnosti povinnej osoby a to vyplývajúcich zo zákona č. Zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to evidencia zdravotných prehliadok rizikových a vybraných pracovísk.

 Vzhľadom na účel pre naplnenie týchto povinností prevádzkovateľ je oprávnený priamo požiadať fyzickú osobu klienta, aby predložila doklad totožnosti, alebo inak dostatočne preukázala totožnosť aj preukázanie totožnosti prostredníctvom Technických zariadení.

Názov informačného systémuEvidencia zdravotných posudkov zamestnancov o ich spôsobilosti na prácu – Lekárske potvrdenie /IS15/
Právny základZákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   Oprávnený záujem zamestnávateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, pričom hlavný záujem zamestnávateľa je prideľovať prácu zamestnancovi druhu a rozsahu korešpondujúceho zdravotnému stavu zamestnanca, ako aj predchádzanie vzniku chorôb z povolania a umožniť prispôsobenie pracovných podmienok zdravotnému stavu zamestnanca
Kategórie príjemcovPoverení zamestnanciBOzP technikPracovná zdravotná službaKontrolné orgány
Kategórie dotknutých osôbFyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa
Kategórie osobných údajovTitul meno priezvisko adresa rodné číslo, dátum narodenia, Údaje o zamestnávateľoviSpôsobilosť na práce pre daný faktor pracovného prostredia
Lehoty na vymazanie osobných údajov5 rokov ( alebo podľa registratúrneho plánu )
Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajovNeuskutočňuje sa

16. EVIDENCIA KLIENTOV /IS16/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

ÚČEL spracúvania: V danom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb a to klientov pri objednávke tovarov alebo služieb, ktoré poskytuje poskytovateľ a to za účelom vedenia evidencie jednotlivých klientov a zoznamov kontaktov v rámci elektroinštalácií.

Názov informačného systémuEvidencia klientov /IS16/
Právny základSúhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá žiaden vplyv na zákonnosť daného spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcovOrgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov -poverení zamestnanci
Kategórie dotknutých osôbFyzické osoby – klienti
Kategórie osobných údajovTitul, meno, priezvisko e-mailová adresa telefónne číslo adresa
Lehoty na vymazanie osobných údajovEvidencia klientov 5 rokov
Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajovNeuskutočňuje sa

17. IDENTIFIKÁCIA KLIENTA /IS17/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

ÚČEL spracúvania: V rámci predmetnej agendy účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinnosti povinnej osoby a to vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom je najmä splniť v rámci zákona povinnosť identifikovať klienta a overiť identifikáciu podľa §7, §8 a §10. Prevádzkovateľ je povinný k identifikácii pristúpiť aj v rámci uskutočňovania predzmluvných vzťahov, teda pred samotným uzatvorením obchodného vzťahu.

Vzhľadom na účel pre naplnenie týchto povinností prevádzkovateľ je oprávnený priamo požiadať fyzickú osobu klienta, aby predložila doklad totožnosti, alebo inak dostatočne preukázala totožnosť aj preukázanie totožnosti prostredníctvom Technických zariadení.

Názov informačného systémuIdentifikácia klienta /IS17/
Právny základZákon č. 297/2008 Z. y. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Kategórie príjemcovPoverení zamestnanci
Kategórie dotknutých osôbFyzické osoby – Klienti prevádzkovateľa, osoby v mene prevádzkovateľa konajúce( v prípade aj je klient právnickou osobou )
Kategórie osobných údajovTitul meno priezvisko adresa rodné číslo, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, adresa miesta podnikania, štátna príslušnosť
Lehoty na vymazanie osobných údajov5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom
Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajovNeuskutočňuje sa

18.Cokkies /IS18/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

ÚČEL spracúvania: Zapamätanie si používateľských nastavení, overenie prihlásenia, integrita zabezpečenia webu, lepšie prispôsobenie reklám záujmom dotknutých osôb a funkcionalite webstránok, vytváranie štatistík.

Názov informačného systémuCookies /IS18/
Právny základV súlade s čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov na základe súhlasu dotknutej osoby
Kategórie príjemcovPoskytovateľ služby, zamestnanec
Kategórie dotknutých osôbFyzické osoby v pracovno-právnom alebo v obdobnom právnom vzťahu
Kategórie osobných údajovBežné osobné údaje: Údeje z výplatnej pásky (mzdové údaje zamestnanca)  
Lehoty na vymazanie osobných údajov5 rokov
Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajovNeuskutočňuje sa

19. SÚŤAŽE NA SOCIÁLNEJ SIETI /IS19/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

Účel spracúvania osobných údajov: V rámci predmetného IS sú osobné údaje spracúvané na účel organizovania a vyhodnocovania rôznorodých súťaží organizovaných prevádzkovateľom IS v rámci jeho profilu na sociálnej sieti Facebook. Do týchto súťaží sa môže zapojiť každá fyzická osoba nad 18 rokov, prostredníctvom sociálnych sietí. Hlavným účelom predmetného IS je vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi.

Názov ISSúťaže na sociálnej sieti /IS19/
Právny základSúhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcovpoverení zamestnanci
Kategórie dotknutých osôbfyzické osoby – účastníci súťaží
Kategórie osobných údajovtitul, meno, priezvisko.
Lehoty na vymazanie osobných údajov-3 mesiace po vyhodnotení súťaže -odvolaním súhlasu ( bezodkladne )
Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajovNeuskutočňuje sa

20. Vytvorenie zákazníckeho účtu  /IS20/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

 • Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania a služieb
 • Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania
 • Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania je vedenie evidencie klientov prehľad vzťahov (zmluvných a iných) medzi prevádzkovateľom a klientom. V danom informačnom systéme dochádza k vytvoreniu profilu zákazníka, zákazníkovi je pridelené ID, ktoré slúži na prihlásenie sa do zákazníckeho účtu cez oficiálnu webovú stránku prevádzkovateľa – e.shop.

Názov ISVytvorenie zákazníckeho účtu  /IS20/
Právny základOprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavný záujem prevádzkovateľa je evidencia klientov, prehľad vzťahov s klientom.  
Kategórie príjemcovpoverení zamestnanci  
Lehoty na vymazanie osobných údajov5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu
Kategórie dotknutých osôbKlienti prevádzkovateľa
Kategórie osobných údajovTitul, meno priezvisko, kontaktné údaje, fotografia, videozáznam, adresa, podrobnosti zmluvných vzťahov s daným klientom.    
Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajovNeuskutočňuje sa